ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვის მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს როგორც კომბინირებულ მოწყობილობებს, ისე ცალკე ტემპერატურის მრიცხველებს. კომბინირებული მოწყობილობები თერმო-ჰიგირომეტრები – ტემპერატურისა და ტენიანობის მრიცხველები ჰაერის ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვის საშუალებას იძლევა. ჰაერში ტენიანობა გარემოს ერთ-ერთი აუცილებელი მახასიათებელია. იქ, სადაც ტენიანობა იწვევს, ან გავლენას ახდენს ქიმიურ, ფიზიკურ და ბიოლოგიურ პროცესებზე, აუცილებელია ჰაერის ტენიანობის მუდმივი კონტროლი. ტენიანობის რაოდენობის დასადგენად, არსებობს ორი საზომი რაოდენობა – აბსოლუტური და ფარდობითი ტენიანობა. პირომეტრი – მოწყობილობა მიმდებარე ორგანოების ტემპერატურის უკონტაქტო გაზომვისათვის. მოქმედების პრინციპი ემყარება ობიექტის თერმული გამოსხივების სიმძლავრის გაზომვას. გაზომვები ხორციელდება ინფრაწითელი და ხილული სინათლის დიაპაზონში. ინფრაწითელი პირომეტრები აღჭურვილია ლაზერული აღმნიშვნელით (ზუსტი დამიზნებისათვის). პირომეტრებს შეუძლიათ შეასრულონ ინკანდესენტური ობიექტების ტემპერატურის უსაფრთხო დისტანციური გაზომვა, რაც პირომეტრებს შეუცვლელს ხდის სათანადო კონტროლის უზრუნველსაყოფად იმ შემთხვევებში, როდესაც კონტროლირებად ობიექტთან ფიზიკური ურთიერთქმედება შეუძლებელია მაღალი ტემპერატურის გამო. ტემპერატურა/ტენიანობის ინტეგრირებული სისტემები, გაზომვის შედეგად იღებს მონაცემებს და ინახავს მონაცემთა ბაზაში. Შესაბამისად ოპერატორს ეძლევა საშუალება მიიღოს ანგარიშები მონაცემების ცვალებადობასთან დაკავშირებით, დროის იმ მონაკვეთში, რა პერიოდითაც განხორციელდა მონაცემების არქივირება. სისტემისთვის შექმნილია მობილურის აპლიკაცია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ობიექტზე დაკვირვება რეალურ დროში. სისტემა აქტიურად გამოყენებადია სამაცივრე მეურნეობებში, სხვადასხვა პროდუქციის სანახებში, ღვინის მარანებში და ასე შემდეგ.

Showing all 19 results

ნახვა 16 36 52 100