ბლოგი

საგანგებო აუდიო მაუწყებლობის სისტემა

აუდიო გახმოვანების სისტემა

     ბლოგში საუბარი  გვექნება აკუსტიკურ აუდიო სისტემებზე, რომელთა გამოყენების დანიშნულებაა, საგანგებო სიტუაციებში ადამიანების მასიური და მყისიერი გაფრთხულება, აუდიო შეტყობინებების ეთერში გადაცემით.

პირველ რიგში, მოგახსენებთ წესებსა და სტანდარტებზე, რომლებიც არეგულირებენ შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ნორმებს:

 

EN 50849:2017 – ევროპული სტანდარტი – აუდიო სისტემები საგანგებო სიტუაცებისთვის

ეს ევროპული სტანდარტი განსაზღვრავს შესრულების მოთხოვნებს ხმის სისტემებისთვის, რომლებიც ძირითადად გამიზნულია ინფორმაციის გადაცემაზე სიცოცხლის დასაცავად ერთ ან რამდენიმე მითითებულ ზონაში საგანგებო სიტუაციებში. იგი ასევე იძლევა მახასიათებლებს და ტესტირების მეთოდებს, რომლებიც აუცილებელია სისტემის სპეციფიკაციისთვის. ეს ევროპული სტანდარტი ვრცელდება ხმის გამაგრებისა და განაწილების სისტემებზე, რომლებიც გამოიყენება ოკუპანტების სწრაფი და მოწესრიგებული მობილიზაციისთვის შიდა ან გარე ზონაში საგანგებო სიტუაციებში, მათ შორის სისტემები, რომლებიც იყენებენ დინამიკებს ხმოვანი განცხადებების გადასაცემად საგანგებო მიზნებისთვის და ყურადღების მიქცევის ან განგაშის ტონით. სიგნალები. ეს ევროპული სტანდარტი არ ვრცელდება საგანგებო ხმის სისტემებზე, რომლებიც გამოიყენება ევაკუაციისთვის ხანძარსაწინააღმდეგო სიტუაციის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, დაკავშირებულია თუ არა ხანძარსაწინააღმდეგო და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემასთან. შენიშვნა 1 არ არის გამორიცხული სისტემის გამოყენება ნორმალური ხმის გამაგრებისა და გამანაწილებელი სისტემებისთვის არასაშიში გარემოებებში. რეკომენდირებულია, რომ სისტემა, როდესაც გამოიყენება საგანგებო მიზნებისთვის, უნდა იყოს სრული დაწესებულების ნაწილი (აღჭურვილობის, საოპერაციო პროცედურების და სასწავლო პროგრამების) საგანგებო სიტუაციების კონტროლისთვის. შენიშვნა: საგანგებო მიზნებისთვის ხმის სისტემები შეიძლება იყოს შესაბამისი ორგანოების დამტკიცების საგანი.

41-ე დადგენილება (2017 წლიდან) – შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები

2017 წლიდან, საქართველოში ამოქმედდა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები. 41-ე დადგენილების მოქმედება ვრცელდება III, IV და V კლასს (საცხოვრებელი სახლი, კორპუსი, სამრეწველო ობიექტი, კომერციული დაწესებულება) დაქვემდებარებული შენობებისა და ნაგებობების დაგეგმარებაზე, მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობაზე. იგი ვრცელდება სართულების იატაკის დონეებზე განაშენიანების ჯამური 300 მ2-ზე მეტი ფართობის და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 4 მ-ზე მეტი ჩაღრმავების მქონე შენობებზე. აგრეთვე, სამრეწველო და ინფრასტრუქტურული ნაგებობების უმეტეს ნაწილზე.

შენიშვნა: საგანგებო მიზნებისთვის ხმის სისტემები შეიძლება იყოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დამტკიცების საგანი.

 

შეტყობინებების და ხმოვანი სიგნალების მაუწყებლობა ზრდის ეფექტურობას საგანგებო სიტუაციებში.